Torba Yasada Vatandaşı Yakından İlgilendiren 42 Madde

Bazı vergi kanunlarında değişiklik öngören torba yasa Meclis'e gönderildi. Her ne kadar motorlu taşıtlar vergisinde yapılan zam ile gündeme gelse de yeni düzenlemenin içinde vatandaşların gündelik hayatını doğrudan etkileyen çok sayıda değişiklik var. 

0
76

1- 2017 yılında asgari ücret hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmeyecek. 2017 yılında vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari ücretin bin 404 liranın altına düşmemesi için yasal düzenleme yapılıyor.

2- Gelir vergisi tarifesinde üçüncü dilimdekiyüzde 27 olan oran yüzde 30’a çıkarılıyor.

3- Kira gelirlerinin beyanında kira gelirinden yüzde 25 oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı yüzde 15’e düşürülüyor.

4- 2018 yılında binek otomobiller için ödenecek motorlu taşıtlar vergisi yüzde 40 artırılıyor.

5- Çekilişlerden ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde yüzde 10 olan veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20’ye çıkarılıyor.

6- Meyveli gazozlar ile enerji içeceklerine yüzde 25 oranında ÖTV getiriliyor.

7- Kamu lojmanları satışa çıkıyor.

8- Makaron (sigara kağıdı), özel tüketim vergisi kapsamına alınıyor ve 20 adet makaron için 2,12 tl özel tüketim vergisi getiriliyor.

9- Hazineye ait olup, belediye mücavir alan sınırlar içinde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının önü açılıyor. Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılacak.

10- Maliye Bakanlığı’ndan irtifak hakkı ile yer kiralayanlar, bu yerleri satın almak istediklerinde en fazla 2 yıl vade ile satın alabilirken yapılan yasal düzenleme ile bu süre 5 yıla uzatılıyor.

11- Hazine taşınmazları üzerinde izinsiz yapılan binaların sahiplerine bu taşınmazlar doğrudan belediyeler üzerinden satılıyor. Mevcut düzenlemede bu yapıların 19 Temmuz 2003 tarihinden önce yapılmış olması gerekiyor. Yapılan düzenleme ile bu tarih 31 Aralık 2009’a çekiliyor.

12- Belediyelerin emlak vergisi değerlerinde yaptıkları aşırı artışlara karşı vatandaşı korumak üzere tavan uygulamasına geçiliyor. Aşırı, astronomik olarak belirlenen kıymetlerin önüne geçmek için 2017 yılında arsa veya arazi değeri neyse 2018 yılı için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu değerin yüzde 50’sini geçemeyecek şekilde yasal düzenleme yapılıyor.

13- Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25 oranında, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 oranında ve data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan özel iletişim vergisi, yüzde 7,5 olarak tek oranda yeniden düzenleniyor.

14- Ön ödemeli hatlardan alınacak özel iletişim vergisi sağlanan hizmete göre farklılaştırılıyor.

15- Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri için yurtdışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve özel iletişim vergisi alınmayacak. 

16- Makinalar arası iletişim sağlanması amacıyla tesis ettirilen telekom aboneliğinde telsiz ücretine muafiyet getiriliyor.

17- Engellilere sağlanan ÖTV’siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin liranın altına olan araçlarla sınırlandırılıyor.

18- Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla kitle fonlama platformları üzerinden sermaye piyasalarında kaynak toplanmasına imkan sağlanıyor.

19- 15 Nisan 2000 tarihinden önce Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) bağımsız bölüm oluşturularak birden fazla kiracıya kiralanan tesislerin, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış ya da kat mülkiyeti tesis edilmiş olması ve OSB’ce uygun görülmesi şartı ile birden fazla kiracıya kiralanabilmesi sağlanıyor.

20- 4325 ile 5084 sayılı kanunlar kapsamında yatırım yapmak üzere kendilerine arsa satılan ancak bu yatırımları tamamlayamayanlar için, iki yıl ek süre verilmesi öngörülüyor.

21- Endüstri bölgeleri sınırları içerisinde yapılacak ve hazırlama usul ve esasları bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından belirlenecek 1/5000 ölçekli nazım imar plânı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plânı ve parselasyon plânları ve değişiklikleri ile alt yapı ile ilgili etüt, harita, plân ve projelerin bakanlık tarafından onaylanması, onaylı imar ve parselasyon plânlarının bakanlık internet sitesinde bir hafta süre ile ilan edilmesi, itiraz olmaması halinde ilan süresinin sonunda yürürlüğe girmesi sağlanıyor.

22- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili mesleklerde çalışanların, mesleki yeterlilik kurumu kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olmaları halinde 31 Aralık 2017 tarihine kadar tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanan belge masrafı ile sınav ücretlerinin, 31 Aralık 2019 tarihine kadar karşılanmaya devam edilmesi sağlanıyor.

23- Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek.

24- Yurtdışında düzenlenmiş banka kartlarının vergi borçlarının ödenmesinde kullanılması halinde bankaların bu ödemeler üzerinden komisyon almasına imkân sağlanıyor.

25- Gerçek kişiler için ikametgâh adresi olarak mernis adresinin tebligat adresi olarak kullanılmasına imkân sağlanıyor.

26- Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere yapılan ödeme emri tebligatlarında ödeme veya mal bildiriminde bulunma için öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılıyor.

27- Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere bu borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları için verilen 7 günlük süre mükelleflere yardımcı olmak amacıyla 15 güne çıkarılıyor.

28- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşmalarında (peşin fiyatlandırma anlaşmaları) alınmakta olan 57 bin lira harç kaldırılıyor.

29- Tütün üretiminde açık artırma sistemi kaldırılmakta, tütün üretiminin sadece sözleşmeli olarak yapılmasına izin verilmekte, sözleşmeli üretim dışında tütün üretene idari, ticaretini yapanlara adli cezai müeyyide getiriliyor. Sözleşmeli olarak ürettiği tütünü alıcısına satmayıp, yasa dışı yollardan satmak isteyenlere idari para cezası getirilmektedir.

30- Tarım bakanlığına arazi toplulaştırma projelerinin uygulanması esnasında süreci hızlandırmak için yeni yetkiler verilmekte ve arazi toplulaştırmasına ilişkin yapılan işlemler üzerindeki vergiler kaldırılıyor.

31- Mevsimlik tarım işçisi olarak bir başka ilde çalışmak amacıyla geçici olarak yer değiştirenlerin kimlik bildirimlerinin bu kişilerin yaşadıkları geçici yerleşim alanlarında doğrudan kolluk kuvvetlerince alınması sağlanıyor.

32- Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı ile bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için verilecek aylık sosyal yardım tutarının her yıl aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile maliye bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesi öngörülüyor.

33- Sulama alanlarında kalan tarım arazilerinin zorunlu nedenlerle tarım dışı amaçlarla kullanılmasının gerektirdiği durumlarda toprak koruma kanunu hükümlerinin uygulanması sağlanıyor.

34- Büyükşehir belediye kanununda yapılan değişiklik sonrası köy iken mahalleye dönüşen yerlerde olan ve vergiden muaf işletmelerin bu muafiyetlerinin mahalleye dönüştükten sonra da 2020 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanıyor.

35- Tüketici koruma kanununda denetime bağlı olarak ortaya çıkan idari para cezaları, makulleştirmek amacıyla aşağıya çekiliyor.

36- Kişisel verileri koruma kanununda sistemin işleyişinde ortaya çıkan sorunları çözmek ve sistemi etkin bir şekilde hayata geçirmek için düzenlemeler yapılması öngörülüyor.

37- Köy yerleşim alanı içinde köy tüzelkişiliğinden satın aldığı arsada evini öngörülen sürede yapmayan veya bedelini ödemeyenlere 31 Aralık 2020’ye kadar ilave süre veriliyor.

38- Terörle mücadele kanununun ek birinci maddesi kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahiplerinin yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanması sağlanıyor.

39- Baba veya annelerini kaybeden şehit çocuklarının kamuda istihdam edilmelerinin; şehit anne, baba ve kardeşlerinin yaş ortalamaları düşünüldüğünde, şehit çocuklarının istihdam hakkından yararlanma yaşı açısından avantajlı olması, birçok şehit kardeşi, annesi ve babasının yaş ortalamasının yüksek olması ve hâlihazırda iş sahibi olmaları nedeniyle anne, baba ve kardeşlerinin istihdam hakkını kullanmaması durumunda bu hakkın şehit çocukları veya şehidin eşi tarafından kullanabilmesi öngörülüyor.

40- Terörle mücadele esnasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz darbe kalkışmasının bastırılması esnasında yaralananlardan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanamamaktadır. Yapılan düzenleme ile bu kişilerin “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine “memur” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları sağlanıyor.

41- İşsizlik ödeneği başvurularının izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılması, işsizlik ödeneğinin, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenmesi ve ödeme tarihini öne çekilmesi hususunda çalışma ve sosyal güvenlik bakanına yetki verilmesi öngörülmektedir.

42- Atatürk Orman Çiftliği’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Ankapark alanını 10 yıl süre ile kiralama düzenlemesindeki süre 30 yıla çıkarılıyor.